Hankkeen tausta ja toimituskunta

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 15:34, 11 February 2018 by Irja (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Hankkeen tausta ja toimituskunta

Saamelaiskulttuurin ensyklopediahanke on saanut alkunsa Helsingin yliopistossa vuonna 1993 aloitetun saamentutkimuksen opintokokonaisuuden yhteydessä. Projektia alettiin suunnitella vuonna 1998, ja sille myönnettiin kaksivuotinen EU-rahoitus vuonna 2001. Hankkeen suorittamispaikka on ollut Helsingin Yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, ja yhteistyökumppaneina ovat toimineet Tromssan yliopiston humanistisen tiedekunnan saamen osasto ja Uumajan yliopiston arkeologian ja saamen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Algu-hanke (saamelaiskielten etymologinen tietokanta) (kuva) ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tarkoituksena on kartoittaa ja systematisoida tietoa saamelaisten - pohjoisen alkuperäiskansan - kulttuurista yli valtakunnanrajojen. Projektin tavoitteena on tuottaa verkkoon monipuolinen ja laaja elektroninen suomen- ja englannin-, tulevaisuudessa myös saamenkielinen tietopankki. Ensyklopedia jukaistiin kirjan muodossa vuonna 2005. Kustantajana on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Saamelaiskulttuuri ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus, vaan se käsittää useita kulttuureita ja kieliä. Saamelaisalue, Sápmi on laaja: se ulottuu Ruotsin ja Norjan keskiosista pohjoisimman Suomen kautta Kuolan niemimaan itäkärkeen asti. Neljän eri valtion alueella asuu kaikkiaan 60 000-70 000 saamelaista. Saamen kielet poikkeavat toisistaan siinä määrin, että eri kielten puhujat eivät ymmärrä toisiaan. Eri kielten sisällä esiintyy lisäksi alueellista variaatiota, ja esimerkiksi pohjoissaame jaetaan neljään toisistaan poikkeavaan päämurteeseen. Tämän moninaisuuden haluamme ottaa huomioon esittämällä tietoa Saamen kansan sisällä olevista vähemmistöryhmistä, mm. Kuolan saamelaisista, jotka ovat tähän asti olleet saamelaiskulttuurin tutkimuskentälläkin syrjässä. Saamelaiskulttuurin kirjon takia on mahdoton saada kerätyksi kaikkea olemassa olevaa tutkimustietoa tähän ensyklopediajulkaisuun.

Lähdemme liikkeelle niiden tutkimusalojen tuloksista, joita työryhmän jäsenet parhaiten hallitsevat. Asiantuntijoita on rekrytoitu kirjoittajiksi myös työryhmän ulkopuolelta. Erityisen tärkeänä on pidetty sitä, että eri saamelaisryhmien oma ääni pääsee esille. Painopiste on uusimmassa tutkimustiedossa ja saamelaisten itsensä tuottamassa tiedossa ja dokumenteissa. Ensyklopedia koostuu noin 2000 hakusana-artikkelista. Perusartikkeleissa esitellään saamen kieltä, historiaa, mytologiaa, kirjallisuutta, musiikkia, taloutta, ympäristöä ja elinkeinoja, medioita, oikeuksia, koulutusta, taidetta, yhteiskunnallisia oloja jne. Kunkin alan keskeisiä asioita tarkastellaan laajoinakin artikkeleina. Henkilöartikkeleissa esitellään historian tärkeitä kulttuurivaikuttajia ja kulttuurin tekijöitä. Leimallisesti saamelaiskulttuurille ominaiset kulttuurisanat ja -käsitteet määritellään. Ensyklopediaan sisältyy myös 49 etymologista artikkelia (hakusanat kursivoitu) saamelaiskulttuuriin liittyvistä keskeisistä sanoista. Ensyklopedia sisältää myös kuva- ja karttamateriaalia sekä ääninäytteitä.

Ensyklopedian julkaisu sähköisessä muodossa mahdollistaa tiedon myöhemmän täydentämisen ja päivittämisen. Olemme 2010-luvulla luoneet wikipohjaisen tietokannan. Uudistamme ensyklopediaa ajan myötä.

Alkuperäisen toimituskunnan jäsenet ja heidän vastuualueensa:

 • Christian Carpelan: arkeologia, historia, etnografia (Helsingin yliopisto)
 • Ulla-Maija Kulonen: saamen kieli (Helsingin yliopisto)
 • Risto Pulkkinen: uskonto ja lappologinen tutkimus (Helsingin yliopisto)
 • Irja Seurujärvi-Kari: projektin johtaja, koulutus, yhteiskunnalliset olot, nykykulttuuri, elinkeinot, ympäristö (Helsingin yliopisto)
 • Jelena Porsanger: mytologia, perinne, kirjallisuus (Tromssan yliopisto)
 • Olavi Korhonen / Mikael Svonni: Ruotsin saamelaisasiat, paikannimet ja alueet (Uumajan yliopisto)
 • Lars-Dan Beck: tietokantasovellus (Helsingin yliopisto)

Uusi toimituskunta: FT, tutkija Irja Seurujärvi-Kari ap.prof. Pirjo Virtanen Dos. Risto Pulkkinen FT, ap.prof. Hanna Guttorm


Saamelaiskulttuurin ensyklopediaprojektin toimituskunnan ja työryhmän jäseniä. Vas. K.Aapala, E.Koponen, O.Korhonen, C.Carpelan, U-M.Kulonen, LD. Beck, I. Seurujävi-Kari ja R. Pulkkinen.
Projektin kokous suomalais-ugrilaisella laitoksella Helsingin yliopistossa joulukuussa 2002.Muokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Introduction

The Encyclopaedia of Saami Culture project got under way in connection with a course in Saami Studies that began in the University of Helsinki in 1993. Planning commenced in 1998, and the project was granted funding for two years from the EU in 2001. The project is being carried out in the Department of Finno-Ugrian Studies of the University of Helsinki in conjunction with the department of Saami Studies of the Faculty of Humanities of the University of Tromsø in Norway and the Department of Archaeology and Sami Studies of the University of Umeå in Sweden, the Algu project (an etymological data bank of the Saami languages) of the Research Institute for the Languages of Finland and the Finnish Literary Society. The objective is to compile and systematize information about the Saami - the indigenous people of northern Europe - across national frontiers. The project aims to create on the internet a wide-ranging electronic data bank in Finnish, English and later also in Saami. It is also intended that the encyclopaedia will be published in book format by the Finnish Literary Society.

Saami culture is not an integral whole; rather it embraces a number of different cultures and languages. Sápmi (Saamiland) is a vast area stretching from central Norway and Sweden across northernmost Finland to the eastern end of the Kola Peninsula. This area lying within four different states is inhabited by 60,000-70,000 Saamis. The Saami languages differ from each other to the extent that speakers of one language do not necessarily understand speakers of another. In addition, there are regional varieties within the languages, and for example North Saami is divided into four distinct major dialects. We have striven to take account of this multiplicity by presenting information particularly about minority groups within the Saami people, such as the Saamis of the Kola Peninsula, who have so far been ignored in research on Saami culture. Because of the wide spectrum of Saami culture, it is impossible to collect all the existing research material into this encyclopaedia. <P align="justify">We start with the findings in those fields that the members of the editorial board are themselves most familiar with, but we have also recruited experts from outside the group to contribute. We have regarded it as being of primary importance that the voices of the Saami groups themselves are represented. The emphasis is on recent research and data and documentation produced by the Saami themselves. The encyclopaedia consists of about 2000 articles. The basic articles deal with the Saami languages, history, literature, music, the economy, environment and occupations, the media, legal matters, education, art, social conditions, and so on. The most important aspects of each area are dealt with in extensive articles. There are also articles dealing with notable persons who have influenced and helped to create Saami culture, and there are definitions of words and concepts that are characteristic of it. The encyclopaedia also contains 49 articles on the etymologies of words (italicized) that are significantly connected with the culture of the Saami people. In addition, the encyclopaedia is illustrated with pictures, maps and voice samples.

The publication of the encyclopaedia in electronic format makes it possible to supplement and update the information later on.

We have created a new wiki data base.

Members of the original editorial board and their areas of responsibility:

 • Christian Carpelan (University of Helsinki): archaeology, history, ethnography
 • Ulla-Maija Kulonen (University of Helsinki): Saami language
 • Risto Pulkkinen (University of Helsinki): religion and Lappological research
 • Irja Seurujärvi-Kari (University of Helsinki), Project Manager: education, social conditions, modern culture, occupations, environment
 • Jelena Porsanger(University of Tromsø): mythology, traditions, literature
 • Olavi Korhonen and Mikael Svonni (University of Umeå): Swedish Saami affairs, place names and regions
 • Lars-Dan Beck (University of Helsinki), Data base system

Members of the new editorial board:

 • Irja Seurujärvi-Kari(University of Helsinki)
 • Pirjo Kristiina Virtanen (University of Helsinki)
 • Risto Pulkkinen (University of Helsinki)
 • Hanna Guttorm (Sámi University college)Muokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den