Etninen identifiointi

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Etninen identifiointi

Etninen identifiointi tarkoittaa arkeologisen kulttuurin etnisen luonteen tunnistamista. Tavoitteena on pyrkiä löytämään yhteisöjen etnisen itseilmaisun kannalta merkityksellisiä kulttuuripiirteitä. Etnisyys ilmentää yhteisöllistä yhteenkuuluvuutta, mutta yhteisön jäsen voi kulua jäsenenä myös muihin, yhteisön rajatkin ylittäviin järjestelmiin. Sekä etninen yhteisöllisyys että muu jäsenyys ilmaistaan merkein, jotka tulisi kyetä erottamaan toisistaan arkeologisessa aineistossa, joskin merkeistä ehkä vain pieni osa on säilyvästä raaka-aineesta valmistettuja.

Kieli on väkevä etnistä yhteyttä määrittelevä, edustava ja ylläpitävä piirre mutta aineeton. Aineellisessa muodossa muinoin puhuttujen kielien jälkiä on voinut säilyä vain eri alustoille laadituissa kirjoituksissa, joita ensyklopedian kohdealueella ei kuitenkaan ole tuotettu. Ovatko niin ollen arkeologisen ja kielihistoriallisen (kieli) aineiston jakaumat rinnastettavissa keskenään, on metodinen kysymys, joka jakaa tutkijat periaatteessa kielteisesti asennoituviin ja periaatteessa myönteisesti asennoituviin. Se lienee kuitenkin selvä, että lainasanojen ym. kielellisten laina-ainesten virrat (kieli) ovat yhtyneet arkeologisesti havaittaviin kulttuurivirtauksiin. Nämä virtaukset voivat olla yhteisöjen välisten kosketusten välittämää vaikutteiden siirtymistä, diffuusiota, tai väestöliikkeiden aiheuttamia kokonaisten kontekstien siirtymistä, mikä vuorostaan voi aiheuttaa diffuusiota.

Myös kysymys väestöliikkeistä jakaa tutkijat. Saamelaisuuden vaiheita käsittelevän hakusana-artikkelin edellytyksenä on myönteinen kannanotto mainittuihin peruskysymyksiin. On vielä huomattava, että koska tietyt kulttuuripiirteet ynnä kieli määrittelevät etnisen ryhmän, kyse on myös ajallisesti rajallisesta kokonaisuudesta. Ajan mittaan sekä kulttuuripiirteet että kieli muuttuvat siinä määrin, että takautuvasti tarkastellen niistä ei enää voi suoraan tunnistaa historiallisesti tunnettua ja nimettyä etnistä ryhmää, vaikka onkin ilmeistä, että on kyse tämän esivanhemmista. Siksi edeltävästä kokonaisuudesta ei myöskään voi enää käyttää samaa nimitystä.

Arkeologia.


Sisällysluettelo: Arkeologia

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Ethnic Identification

Ethnic identification means the identification of the ethnic nature of an archaeological culture. The goal is to find those cultural features that are significant with regard to the ethnic self-expression of communities. Ethnicity expresses communal affiliation, but a member of a community may also belong to other systems that transcend the borders of the community. Both ethnic affiliation and other forms of membership are expressed in signs which should be distinguished from one another in the archaeological material, although perhaps only a small quantity of the signs have been produced from the surviving raw material.

Language is a feature that strongly determines, represents and maintains ethnic affiliation, but it is immaterial in nature. In a material form, the traces of languages that were spoken in ancient times have survived only as writings on various surfaces, but none of these have been produced in the area covered by this encyclopaedia. Whether the distributions of archaeological and historical linguistic evidence can be compared with one another is a methodological question which divides scholars into those who are in principle for such a comparison and those who are in principle against it. However, it seems to be clear that the routes taken by loan words (word) and other forms of linguistic borrowing have been the same as those of archaeologically discovered cultural movements. These movements may be in the form of influences transferred through contacts between communities (diffusion) or of the movement of whole contexts through the migrations of peoples, which itself can in turn cause diffusion.

The question of migrations also divides scholars. The article dealing with the Saami identity presupposes a positive stance towards these fundamental questions. It should also be noted that, since an ethnic group is defined by certain cultural features including language, it is also a matter of a chronologically limited entity. With time both cultural features and language change to such an extent that if one goes back in time one can no longer directly recognise from them the historically identified and named ethnic group, although it is clear that they represent the ancestors of this group. Consequently it is not possible any longer to use the same name for the preceding entity.

Archaeology.Table of contents: Archaeology

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den