Sana

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Sana

Sana, kielellinen perusyksikkö. Sanat kertovat niin kielen menneisyydestä kuin nykyisyydestäkin. Kielen sanasto on avoin järjestelmä, joka laajenee käyttötarpeiden mukaan. Erityisesti kirjakielissä voidaan sanastoa luoda tietoisesti yhteiskunnallisen kielenkäytön tarpeisiin, ja kielen kirjallisen viljelyn alkuvaiheissa tällainen sanaston tietoinen kehittely on tarpeellista ja tärkeää. Kieli kertoo menneisyydestä niiden sanojen kautta, jotka ovat tulleet kieleen luonnollista tietä. Saamessa on vanhoja omaperäisiä sanoja n. 700 joista kolmisen sataa palautuu suomalais-saamelaiseen kantakieleen eli varhaiskantasuomeen ja loput ovat tätä vanhempia. Saamessa on myös runsaasti lainasanoja, jotka kertovat niistä kielistä, joiden kanssa saamen kieli edeltävine kielimuotoineen on ollut yhteydessä. Nämä ovat eri indoeurooppalaisia kielimuotoja: muutamia sanoja on lainattu jo tuhansia vuosia sitten indoeurooppalaisesta kantakielestä sekä arjalaisesta (indoiranilaisesta) kielimuodosta, myöhemmin (1000-–3000 vuotta sitten) germaanisista ja balttilaisista (kanta)kielistä, viime vuosisatoina skandinaavisista kielistä ja venäjästä. Lisäksi saamessa on runsaasti suomesta lainattuja sanoja. Myös suomessa, erityisesti pohjoisissa murteissa, on saamelaisperäisiä lainasanoja. Omaperäisistä ja lainatuista perussanavartaloista muodostetaan rajattomasti uusia sanoja johtamalla ja yhdistämällä. Kielessä on myös runsaasti alkuperältään tutemattomia sanoja. Esimerkiksi kantasaamesta löytyy satoja sanavartaloita, joille ei voida osoittaa sen enempää sukukielten vastineita kuin lainaoriginaalejakaan. Lisää tällaisia isolaattisanoja löytyy yksittäisistä saamelaiskielistä.Sisällysluettelo: Kielet ja nimistö

Ulla-Maija KulonenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Word

Word, a basic unit of language. Words illustrate both the past and the present of a language. The vocabulary of a language is an open system which expands according the requirements of use. Particularly in the written language, vocabulary can be deliberately created to serve the needs of social use, and in the early stages of written expression this kind of deliberate development of the language is necessary and important. A language tells us about its past through the words that have come into it naturally. Saami has about 700 ancient original words, of which about 300 can be traced back to the parent language of Saami and Finnish, Early Proto-Finnic, and the rest of which are even older. Saami also has numerous loan words, which tell of the languages that earlier stages of the Saami language was in contact with. These were Indo-European languages: some words were borrowed thousands of years ago from Proto-Indo-European or the Aryan (Indo-Iranian) languages. Others were borrowed later (1000–-3000 years ago) from the Germanic and Baltic (proto-) languages, and in more recent centuries from Scandinavian languages and Russian. There are also many Finnish loan words in Saami, and reciprocally Finnish, especially its northern dialects, has borrowed words from Saami. From native and borrowed word stems an infinite number of new vocabulary items are created through derivation and compounding. Languages also contain many words whose origins are unknown. For example, in Proto-Saami there are hundreds of roots for which one cannot find corresponding forms in related languages or sources from which they were borrowed. And further examples of such isolate words can be found in the individual Saami languages.

Ulla-Maija KulonenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den