Kieli

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Kieli

Kieli, puhuttu ja kirjoitettu kieli, on ihmisyhteisön keskeinen kommunikaatioväline. Saamen kielen määrittelemisessä on jouduttu usein rajankäyntiin kielen ja murteen välillä. Pääkriteerinä pidetään ymmärtämistä: eri kieliä puhuvat henkilöt eivät ymmärrä toisiaan ilman opiskelua ja harjaantumista. Tällä perusteella nykyisellään katsotaan saamen kieliä olevan useita. Tavallisimmin esitetty lukumäärä on 10. Saamen eri kielten välillä ei ole monia jyrkkiä rajoja, vaan kielet muodostavat jatkumon, jossa vierekkäisten kielimuotojen välillä on useiden isoglossien leveähkö vyöhyke, ja kieli vaihtuu toiseksi vähitellen. Kieli voidaan määritellä myös yhteiskunnallisesti, jolloin kieliraja kulkee yhdessä valtiollisen rajan kanssa. Tämän kriteerin noudattaminen ei kuitenkaan sovellu saamen kielten ryhmittelyyn, koska useimpia saamen kieliä puhutaan laajemmin kuin yhden valtion alueella. Termi "saamen kieli" tarkoittaa useissa yhteyksissa suurinta ja laajimmin puhuttua saamen kieltä, pohjoissaamea. Jos saamen kielialue halutaan jakaa kielihistoriallisesti kahteen pääryhmään, kulkee raja pohjoissaamen ja inarinsaamen välillä. Inarinsaamen lisäksi itäisiin saamelaiskieliin kuuluvat koltansaame, kildininsaame ja turjansaame. Läntisiä saamelaiskieliä ovat pohjoissaamen lisäksi luulajansaame, piitimensaame, uumajansaame ja eteläsaame. Ao. artikkeleista löytyy tietoa kunkin kielen erikoispiirteistä sekä kirjakielen historiasta.

Saamen kielet


Saamen kielien opiskelun työkaluja internetissä

Sisällysluettelo: Kielet ja nimistö

Ulla-Maija KulonenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Language

Language, spoken and written, is the main tool of human communication. In defining the Saami language it has often been necessary to draw a distinction between a dialect and a language. The main criterion is comprehension: people who speak different languages cannot understand one another. According to this criterion, there are considered to be several different Saami languages today. The most commonly suggested number is ten. There are not many sharp boundaries between the different Saami languages; rather they form a continuum in which there is a broad belt of isoglosses between two varieties and a gradual transition between one language and another. It is also possible to define a language socially, in which case the boundary between languages follows a national frontier. This definition, however, is not suitable for categorizing the Saami languages because several of them are spoken across state frontiers. In most contexts, the term Saami language refers to the largest and most widely spoken Saami language: North Saami. The Saami languages can from the historical linguistic point of view be divided into two main groups with the border lying between North Saami and Inari Saami. In addition to Inari Saami, the eastern Saami languages include Skolt Saami, Kildin Saami and Ter Saami. In addition to North Saami, the western Saami languages are Lule Saami, Pite Saami, Ume Saami and South Saami. See these articles for more information about each language and the history of the written language.

The Saami languages
Ulla-Maija KulonenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den